Urbanism

Documente necesare pentru emiterea certificatelor de urbanism

Pentru emiterea Certificatului de urbanism, solicitantul – orice persoană fizică sau juridică interesată – trebuie să depună la emitent o documentaţie care să cuprindă:

 1. a) cererea-tip (formularul-model F.1 «Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism»), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:
 2. elementele de identificare a solicitantului;
 3. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;
 4. elementele care definesc scopul solicitării;
 5. b) planuri topografice sau cadastrale cu indicarea imobilului şi a vecinătăţilor – teren şi/sau construcţii -, la scările 1:500, 1:2.000 sau 1:10.000, după caz, vizate de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, sau extras din planul cadastral al localităţii eliberat la cerere de autoritatea administraţiei publice locale, numai dacă lucrările de cadastru imobiliar edilitar au fost realizate în baza Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, în două exemplare;
 6. c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (4) din Lege, Certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, precum şi cerinţele urbanistice specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate, document care se eliberează, la cerere, oricărui solicitant – persoană fizică sau persoană juridică – nefiind necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate.
Se interzice emitentului să condiţioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism pentru imobilul în cauză, precum şi a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării.

Potrivit Legii, Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

Cerere eliberare certificat de urbanism

Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

Documentele necesare emiterii autorizației de construire/desființare

(1) Documentația pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în temeiul și cu respectarea prevederilor documentațiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pe lângă cererea pentru emiterea autorizației de construire, inclusiv anexa ⎯ se utilizează formularul- model F.8 «CERERE pentru emiterea autorizației de construire/desființare» obținut de la emitent ⎯ va conține, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 1. a) certificatul de urbanism, în copie;
 2. b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, în copie legalizată, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
 3. c) documentația tehnică ⎯T., în două exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la emitent și un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului;
 4. d) avizele, acordurile și punctul de vedere/actul administrativ al autorității pentru protecția mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie;
 5. e) studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenție la construcții existente și/sau raportul de audit energetic pentru lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice la clădiri, solicitate prin certificatul de urbansim, în condițiile legii, un exemplar;

(2) În conformitate cu prevederile art.8 alin.(2) din Lege, documentația pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare, elaborată în temeiul și cu respectarea prevederilor documentațiilor de urbanism, avizate și aprobate, potrivit legii, are aceeași structură cu documentația pentru autorizația de construire și este considerată completă dacă, pe lângă cererea pentru emiterea autorizației de desființare ⎯ inclusiv anexa ⎯ (se utilizează formularul-model F.8 «CERERE pentru emiterea autorizației de construire/desființare» obținutde la emitent), completată cu elementele de identificare și datele tehnice conform documentației tehnice ⎯ D.T.A.D. cuprinde aceleași documente menționate la alin.(1), adaptate scopului, precum și certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie).

(3) La depunerea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții se vor avea în vedere următoarele:

 1. a) în conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) din Lege, odată cu autorizația de construire/desființare se solicită, de regulă, și autorizarea organizării executării lucrărilor. În această situație, solicitantul are obligația de a prezenta, pe lângă documentația tehnică ⎯T. pentru autorizarea executării lucrărilor de bază (D.T.A.C.), documentația tehnică ⎯ D.T. pentru organizarea executării lucrărilor (D.T.O.E.) ⎯ piese scrise și desenate ⎯, întocmită în baza prevederilor anexei nr.1 la Lege, împreună cu avizele specifice aferente (aviz circulație, aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate și altele asemenea, după caz), în două exemplare;
 2. b) în situația în care, prin certificatul de urbanism a fost solicitată elaborarea unor studii suplimentare, sintezele acestora se anexează documentației, inclusiv avizele/aprobările obținute pentru acestea (două exemplare). La nevoie, solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor în întregul lor.

Cerere eliberare autorizatie construire-desfiintare

Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire-desfiintare